เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี water_filter
Navigation

รีเวอร์สออสโมซิส

รีเวอร์สออสโมซิส

รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis – RO) คือเทคโนโลยีทำน้ำให้บริสุทธิ โดยการใช้เยื่อเลือกผ่าน ในระบบรีเวอร์สออสโมซิสนั้นจะมีการใช้แรงดันเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมติกของน้ำ ตลอดจนคุณสมบัติคอลิกาทิพจากสารเคมีต่างๆ และลักษณะพิเศษทางอุณหพลศาสตร์ รีเวอร์สออสโมซิส สามารถคัดกรองโมเลกุลต่างๆออกจากน้ำ

นอกจากนี้ระบบอาร์โอยังสามารถใช้ได้กับทั้งกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิตน้ำดื่ม ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบนี้คือตัวถูกละลาย (Solute) จะค้างอยู่ที่ด้านหนึงของเมมเบรนที่มีการใช้แรงดัน ส่วนตัวทำละลาย (Solvent) จะสามารถผ่านเมมเบรนมายังอีกด้านหนึ่งได้ โมเลกุลขนาดใหญ่หรืออิออนต่างๆจะไม่สามารถผ่านมาได้เนื่องจากเมมเบรนมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน ในขณะที่โมเลกุลที่เล็กกว่าเช่น ตัวทำละลาย นั้นผ่านมาได้

ในกระบวนการออสโมซิสนั้น ตัวทำละลายจะเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนจากที่ๆมีความเข้มข้นของตัวถูกละลายต่ำ (High Water Potential) ไปยังที่ๆมีความเข้มข้นของตัวถูกละลายสูง (Low Water Potential) การเคลื่อนที่ของตัวทำละลายนี้จะทำให้เกิดการลดลงของ Free energy ของระบบโดยการทำให้ความเข้มข้นของตัวถูกละลายในแต่ละด้านของเมมเบรนนั้นอยู่เท่ากัน จึงเกิดเป็นแรงดันออสโมติกขึ้น การที่ใช้แรงดันภายนอกในทำให้เกิดการเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้ในทางตรงกันข้ามเรียกว่า รีเวอร์สออสโมซิส กระบวนการนี้มีความเหมือนกับการประยุทต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามความแต่ต่างหลักๆของ รีเวอร์สออสโมซิส กับ การกรอง คือ กลไกการขัดกรองในการกรองด้วยเมมเบรนนั้นจะทำให้เกิดการขับออกของอนุภาคต่างๆไม่ว่าจะมีพารามิเตอร์ของระบบเช่น ความดัน และความเข้มข้น เช่นไรก็ตาม นอกจากนี้ รีเวอร์สออสโมซิส ยังใช้กลไกการแพร่ด้วยดังนั้น ประสิทธิภาพในการขัดกรองจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัวถูกละลาย แรงดัน และอัตราการไหลของน้ำ
(Water Flux Rate)

ข้อมูลอ้างอิง

Crittenden, John; Trussell, Rhodes; Hand, David; Howe, Kerry and Tchobanoglous, George. Water Treatment Principles and Design, Edition 2. John Wiley and Sons. New Jersey. 2005 ISBN 0-471-11018-3

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis

  (กลับไปหน้าบทความ)